Sunday, January 22, 2017

குளத்து நீர்...

தனது பிம்பத்தை
நீரில் நிலைநாட்டச் சந்திரனுக்கு ஆசையில்லை
அந்தப் பிம்பத்தைப்
பிடிக்கவேண்டுமென்று குளமும்
வில்லங்கப்படுவது கிடையாது
எவ்வளவு அமைதியாக இருக்கிறது
குளத்து நீர்...

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation