Wednesday, January 11, 2012

என்னுடைய கற்பனைகள் என்னவளுக்கு தெரியாது...சிலுவைகளின் வலி இறைவனுக்கு
தெரியாது ...!
சிற்பங்களின் ஆயுல் சிற்பிகளுக்கு
தெரியாது...!
சிறகுகளின் எடை பறவைகளுக்கு
தெரியாது... !
என்னுடைய கற்பனைகள் என்னவளுக்கு
தெரியாது...

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation