Saturday, October 26, 2013

காலக் கரையான்கள்...


சிறு வயது புகைப்படங்களில்
ஒட்டிக்கொண்ட சிரிப்பையும், சந்தோசத்தையும்
காலக் கரையான்கள்
ஒரு ஓரமாய் அரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன...

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation